Luật lao động

2014-07-10 09:33
  Theo quy định tại điều 36 luật lao động 2012, HĐLĐ được chấm dứt không kể người lao động là nữ đang mang thai hay đang nghỉ thai sản.      Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động    1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6...
2014-06-21 18:48
QUỐC HỘI ______   Luật số: 10/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số...

Liên hệ